Krok za krokom k pracovným príležitostiam

Komunikačné zručnosti

Čo dostanem?

Príklady komunikačných zručností

Komunikačné zručnosti

Komunikačné zručnosti a asertivita sú základným predpokladom pre váš úspech pri hľadaní a získavaní práce (tip. pripravte sa s nami na pracovný pohovor), ale sú nevyhnutné aj pre udržanie si práce. Osvojte si kľúčové komunikačné zručnosti modernej doby. Naučte sa efektívne komunikovať.

Na základe konkrétnych príkladov a praktických ukážok zdokonalíte svoje neverbálne zložky komunikácie, mimiku, gestá a pod. Dostanete prirodzené neverbálne prejavy do súladu s vašimi cieľmi a zámermi.  Zlepšíte svoj verbálny prejav, vystupovanie, naučíte sa ako sa predať. Lepšie dokážete využívať široké možnosti elektronickej formy komunikácie a sociálnych médií. Investujte svoj čas do seba, o ostatné sa postaráme my, cez projekt, ktorý vám je k dispozícií zdarma.

Komunikácia?

Pravidlá komunikácie

Ako život, tak aj komunikácia má svoje pravidlá, ktoré ak viete dodržiavať, môžu vašu kariéru vystreliť nahor. Jednotlivé pravidlá si spoločne podrobne preberieme priamo v programe. Dáme vám malú ochutnávku toho, čo dostanete.

Prvé stretnutie

Prvé pravidlo komunikácie

Pravidlá komunikácie - 1

Využite každú sekundu prvého stretnutia. Prestaňte si robiť ilúzie, že zlý dojem je možné na druhý deň ľahko opraviť. Nielen v komunikácii, ale aj vo všetkom čo robíte, je náprava vždy o niečo ťažšia.

Pôsobte čo najprirodzenejším dojmom. Nemusíte byť príliš znepokojení tým, čo sa hovorí pri formálnych stretnutiach. Ako urobiť dobrý dojem?  Viac je byť dobrý poslucháčom, než nadaným rečníkom. 

Všímajte si, čo u iných spôsobuje negatívne pocity. Hlavne si buďte vedomí,  čím pozitívne vplývate na druhých a stavajte na týchto silných stránkach.

Sila pohľadu

Druhé pravidlo komunikácie

Pravidlá komunikácie - 2

Vždy, keď je to len málinko možné, použite signál letmo zdvihnutého obočia, ktorý má tlmočiť priateľské úmysly.

Rovnako tiež opätujte signál zdvihnutého obočia vyslaný druhou osobou.

Sila pohľadu

Tretie pravidlo komunikácie

Pravidlá komunikácie - 3

Ak chcete prerušiť zrakový kontakt, urobte tak vždy pohľadom nadol. Iba pokiaľ by ste mali v úmysle vyjadriť nezáujem o druhého, alebo ho vyviesť z rovnováhy, použite pohľad nahor.

Pohľad nahor má svoju silu v presilových hrách.

Sila pohľadu

Štvrté pravidlo komunikácie

Pravidlá komunikácie - 4

V počiatočnej fáze stretnutia neupierajte pohľad na druhého dlhšie než tri sekundy.

Pozrite sa. Potom zrakový kontakt na krátko prerušte. Akékoľvek porušenie tohto pravidla môže u druhých vytvárať negatívny dojem,  pričom osoby prijímajúce signál, nie sú schopné vysvetliť príčinu svojich pocitov.

Výnimkou je jedine presilová hra, kedy komunikujúci uplatňuje zjavný zámer a tým je, vyviesť protivníka z rovnováhy.

Sila úsmevu

Piate pravidlo komunikácie

Pravidlá komunikácie - 5

Použite úsmev, najvhodnejší pre danú situáciu.

Nevhodný úsmev môže vyvolať negatívny dojem rovnako ako žiadny úsmev.

Využitie priestoru v stoji

Šieste pravidlo komunikácie

Pravidlá komunikácie - 6

Dbajte na to, aby ste úmyselne nikdy nenarušili intímnu zónu druhej osoby.

Pokiaľ tak učiníte úmyselne v rámci manipulatívnych stratégii, uvedomte si, že vyvoláte silný nárast vzrušenia.

Využitie priestoru v stoji

Siedme pravidlo komunikácie

Pravidlá komunikácie - 7

Uistite sa, že ste zvolili taký odstup, ktorý zodpovedá vašim cieľom a želaným výsledkom.

Vezmite do úvahy individuálne či kultúrne rozdiely, ale aj povahu vzťahu.

Naučte sa používať celú škálu vzdialeností bez vyvolávania pocitov odcudzenia, alebo znepokojenia.

Čím viac sa viete vo vzťahu k iným ľuďom v rámci osobných zón prispôsobiť, tým väčšiu kontrolu získate nad stretnutiami. 

Využitie priestoru v stoji

Ôsme pravidlo komunikácie

Pravidlá komunikácie - 8

Za určitých okolností môžete tým, že narušíte osobný priestor druhého, zvýšiť vzájomné sympatie.

Môžete to však urobiť iba vtedy, ak to dotyčnému človeku vynahradíte chválou,  priateľskými či povzbudivými neverbálnymi signálmi.

Za takýchto podmienok zmenšenie vzájomnej vzdialenosti medzi vami, zvýši jeho sympatie, záujem a ochotu s vami spolupracovať.

Využitie priestoru v stoji

Deviate pravidlo komunikácie

Pravidlá komunikácie - 9

Nikdy nestojte čelom proti neznámemu mužovi, alebo po boku neznámej žene.

S mužom začínajte rozhovor stojiac skôr v bočnej pozícii a postupne sa premiestňujte stále viac do pozície čelnej.

Na začiatku rozhovoru so ženou zaujmite čelné postavenie a potom sa pomaly presúvajte do pozície bočnej.

Využitie priestoru v stoji

Desiate pravidlo komunikácie

Pravidlá komunikácie - 10

Nikdy nestojte, ak vedľa vás niekto sedí, iba ak by bolo vašim zámerom ho ovládať alebo zastrašovať.

Výška je silným signálom dominancie.

Využitie priestoru v sede

Jedenáste pravidlo komunikácie

Pravidlá komunikácie - 11

Vždy sa vyhnite kreslám, ak je to možné, ktoré vás nútia sedieť príliš hlboko, pretože tým si obmedzujete možnosť vysielať dôležité signály prostredníctvom držania tela.

Využitie priestoru v sede

Dvanáste pravidlo komunikácie

Pravidlá komunikácie - 12

V sede sa môžete priblížiť k druhému človeku viac, než by ste mohli v stoji.

Príčinou toho je, že poloha v sede zvyšuje pocit bezpečia, najmä ak operadlá vytvárajú fyzickú bariéru medzi nami a ostatnými.

Využitie priestoru v sede

Trináste pravidlo komunikácie

Pravidlá komunikácie - 13

Vyvarujte sa sedeniu bezprostredne vedľa neznámej ženy alebo oproti neznámemu mužovi.

Kedykoľvek to je možné, riadťe sa pravidlami, ktoré sme už uviedli: na začiatku stretnutia seďte po boku muža a tvárou v tvár žene.

Podávanie rúk

Štrnáste pravidlo komunikácie

Pravidlá komunikácie - 14

Za všetkých okolností udržujte svoju dlaň suchú.

Rovnako vždy používajte strednú silu stisku.

Tiež vždy držte ruku druhého asi okolo šiestich sekúnd!

Podávanie rúk

Pätnáste pravidlo komunikácie

Pravidlá komunikácie - 15

Ak chcete vyjadriť prevahu, používajte dominantný stisk, silnejší a mierne dlhší než normálny.

Pre vyjadrenie priateľstva a ochoty spolupracovať používajte spojenecký stisk o normálnej sile a dĺžke. V prípade, ak si chcete dodať viac priebojnosti, uplatnite mierne vyššiu silu stisku.

Pre vyjadrenie podriadenosti, použite podriadený stisk. Sila a trvanie by mali byť normálne, avšak obmedzte zrakový kontakt a pri jeho prerušení, odvráťte pohľad nadol.

Podávanie rúk

Šestnáste pravidlo komunikácie

Pravidlá komunikácie - 16

Ak chcete vyjadriť prevahu, používajte dominantný stisk. Silnejší a mierne dlhší ako je normálny stisk.

Pre vyjadrenie priateľstva a ochoty spolupracovať používajte spojenecký stisk normálnej sily a dĺžky. V prípade, že si chcete dodať viac priebojnosti, uplatnite mierne vyššiu silu stisku.

Pre vyjadrenie podriadenosti, použite podriadený stisk. Sila a trvanie by mali byť normálne, avšak obmedzte zrakový kontakt a pri jeho prerušení, odvráťte pohľad nadol.

Záver

Komunikačné zručnosti

Uviedli sme iba niekoľko praktických príkladov pravidiel komunikácie, ktoré môžete ihneď aplikovať vo svojom živote.

Komunikačné zručnosti sú však oveľa rozsiahlejšie v porovnaní s pravidlami komunikácie. Nemenej dôležitým aspektom je asertivita, prostredníctvom ktorej komunikujete k svojej spokojnosti. Omnoho viac sa dozviete, keď sa prihlásite.